Tisdagen den 30 mars välkomnar StreetGäris föreningens medlemmar till årsmöte

 

Du meddelar ditt deltagande i förväg per mail till [email protected], senast tisdag 30 mars kl. 16:00. Du kommer få en Zoom-länk skickad till din mail samma dag. Du deltar i mötet genom att klicka på länken, då kommer du direkt in i mötet.

För att räknas som röstberättigad medlem på årsmötet krävdes det att du blivit medlem eller förnyat ditt medlemskap senast 27 februari, 31 dagar innan, vilket är enligt föreningens stadgar. För att bli medlem behöver du dels fylla i medlemsformuläret och betala in medlemsavgift. De som blir medlemmar efter 27 februari får medverka på årsmötet men har ingen rösträtt. Stödmedlemmar får medverka på årsmötet men har ingen rösträtt.

Bli medlem via vår hemsida: https://streetgaris.se/bli-medlem/

Motioner från medlemmar ska ha inkommit skriftligen senast 21 dagar innan årsmötet, vilket är den 9 mars. Skicka motionen till styrelsen via mailadressen [email protected]

Årsmöteshandlingar med valberedningens förslag till ny styrelse tillgängliggörs 7 dagar innan årsmötet, senast 23 mars, till medlemmarnas mailadresser.

 

Dagordning årsmöte:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Godkännande av dagordning

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Styrelsens ekonomiska rapport och balansräkning

10. Revisorernas rapport och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

13. Val av revisor

14. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommandeverksamhetsår

15. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

16. Inkomna motioner och propositioner

17. Val av valberedning

18. Övrigt

19. Mötet avslutas

 

Ta hand om er! 

/Styrelsen