Kallelse till årsmöte 2022!

 

Söndagen 13 mars kl. 18.30-20.30 välkomnar StreetGäris föreningens medlemmar till årsmöte. Årsmötet kommer ske digitalt via Zoom-länk.

Anmälan: Du meddelar ditt deltagande i förväg per mail till [email protected] senast söndag 13 mars kl. 16:00.

Du kommer få en Zoom-länk skickad till din mail samma dag. Du deltar i mötet genom att klicka på länken, då kommer du direkt in i mötet.

 

Dagordning årsmöte:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Godkännande av dagordning

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Styrelsens ekonomiska rapport och balansräkning

10. Revisorernas rapport och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

13. Val av revisor

14. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

15. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

16. Inkomna motioner och propositioner

17. Val av valberedning

18. Övrigt

19. Mötet avslutas

 

För att räknas som röstberättigad medlem på årsmötet krävdes det att du blivit medlem eller förnyat ditt medlemskap senast 11 februari, 31 dagar innan, vilket är enligt föreningens stadgar. För att bli medlem behöver du dels fylla i medlemsformuläret och betala in medlemsavgift. De som blir medlemmar efter 11 februari får medverka på årsmötet men har ingen rösträtt. Stödmedlemmar får medverka på årsmötet men har ingen rösträtt.

Bli medlem här: https://streetgaris.se/bli-medlem/

Motioner från medlemmar ska ha inkommit skriftligen senast 21 dagar innan årsmötet, vilket är den 21 februari. Skicka motionen till styrelsen via mailadressen [email protected]

Årsmöteshandlingar med valberedningens förslag till ny styrelse tillgängliggörs 7 dagar innan årsmötet, senast 7 mars, till medlemmarnas mailadresser.

Har du frågor kontakta styrelsen på [email protected]

Ta hand om er! ❤

/Styrelsen